Stichting en vereniging

Een stichting of vereniging oprichten?

Een stichting kan alleen maar geldig worden opgericht bij notariële akte. Meestal gebeurt dat door meerdere personen bij de notaris, maar dat hoeft niet: één persoon is ook genoeg. Bij die akte worden de statuten vastgelegd, waaronder de naam, de plaats van vestiging en het doel van de stichting. De meeste stichtingen hebben een ideëel doel en gaan om dat doel te bereiken op zoek naar subsidie. Leden kent een stichting niet, wel is er altijd een bestuur dat meestal uit drie of meer personen bestaat. Naast het bestuur kunnen er ook andere organen in de statuten worden genoemd, maar het bestuur is altijd eindverantwoordelijk. Om directe aansprakelijkheid van het bestuur te voorkomen moet een stichting worden ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

iStock 111889871963

Een vereniging oprichten?

Een vereniging richt je bij voorkeur op via de notaris. Zonder tussenkomst van de notaris heeft een vereniging namelijk geen volledige rechtsbevoegdheid, waardoor de bestuurders zelf naast de vereniging aansprakelijk zijn voor schulden die de vereniging maakt. Vastlegging van de statuten in een notariële akte zorgt ervoor dat bestuurders in beginsel niet aansprakelijk zijn. Ook reeds bestaande 'informele' verenigingen kunnen hun statuten nog bij de notaris laten vastleggen en op die manier een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid worden. In de akte van oprichting staan de statuten, waaronder naam, doel en plaats van vestiging. Een vereniging kent ten minste twee organen: de ALV (de ledenvergadering) en het bestuur. De statuten regelen onder meer de verhouding tussen die beide organen. Na de oprichting bij de notaris moet de vereniging nog worden ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

Stichting of vereniging?
Welke vorm past het beste bij uw doelstellingen?
Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR)
Sinds 1 juli 2021 nieuwe regels voor de verdeling van taken binnen verenigingen en stichtingen

Onze notarieel specialisten voor het oprichten van stichtingen en verenigingen